Tiền công đức được sử dụng, quản lý như thế nào?

(PLO)- ThS.LS Nguyễn Đức Thắng Ý chia sẻ góc nhìn về vấn đề tiền công đức được người dân cúng dường tại các lễ hội, địa điểm tâm linh được sử dụng và quản lý như thế nào.
Nguyễn Hiền – Thu Hà – Huỳnh Thơ – Nguyễn Tiến